Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie strony dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp50.bialystok.pl. 

 

 DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 02.07.2014r.

Data istotnej aktualizacji strony internetowej: 01.01.2022r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych oraz dodatkowe opcji przeglądarki. 
 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: sp50@um.bialystok.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu 85 74 89 041. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na zapewnienie dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni. Po prawej stronie od wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby udzielające informacjie znajdują się w podpiwniczeniu szkoły. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają dostosowany dzwonek do drzwi na poziomie 0. Ponadto w szkole jest jeszcze 12 wejść. Pierwsze z nich znajduje się na poziomie -1 z podpiwniczenia na teren podwórka prowadzą schody. Następne wyjście znajduje się na poziomie 0 gdzie są schody oraz dostępny podjazd osobom niepełno sprawnym. Kolejne 5 wejść znajduje się na bloku sportowym z ograniczeniami w postaci schodów. Jedno wejście na bloku sportowym przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową. Jedno wyjście znajduje się na parterze z klatki schodowej z ograniczeniami schodowymi. W stołówce i kuchni znajdują się 4 wyjścia. Wszystkie te wyjścia służą jako wyjścia ewakuacyjne. 
  2. W budynku trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem znajduje się winda umożliwiająca dotarcie do wszystkich pomieszczeń w szkole.
  3. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane.  
  4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak również audiodeskrypcji. 

__________________________________________________________

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI MARZEC 2021R.

 

deklaracja