Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

REKRUTACJA

REKRUTACJA rok szkolny 2022/2023

Informujmy, iż rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023, rozpocznie się 24 lutego 2022 r. i  będzie trwała do 10 marca 2022 r. do godz. 15.00. Wszelkie informacje na niniejszy temat umieszczone są na stronie internetowej:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

Szkoła Podstawowa KLASA I:

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej na stronie:    https://bialystok.elemento.pl

 

W terminie 30.03.2022 godz. 15.00 do 04.04.2022 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja do świetlicy szkolnej rozpoczyna się 01.03.2022 r.

Szczegółowe informacje pod adresem:  https://sp50.bialystok.pl/sprawy-wazne/swietlica-3

 

Sportowa klasa IV o profilu piłka ręczna:

Postępowanie rekrutacyjne do klas czwartych oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone z użyciem systemu Rodzice kandydata mogą pobrać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w wybranej szkole lub na stronie: https://bialystok-4sportowe.pzo.edu.pl.
W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować. Uzupełniony i podpisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.

Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Orzeczenie należy przedłożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata
  do próby sprawności fizycznej;
 • posiadają pisemna zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddzale. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Informacje ogólne i zasady rekrutacji <<kliknij tutaj

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej <<kliknij tutaj

 

Oddziały przedszkolne i oddziały „0”:

Zapisy odbywają się w formie elektronicznej na stronie:     https://bialystok.formico.pl

 

W terminie 29.03.2022 godz.15.00 do 01.04.2022 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.

 

Załączniki do Wniosków rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej będą dostępne od dnia 24.02.2022 r.

 

Rodzice składający dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej, nie posiadający profilu zaufanego są zobowiązani wydrukować Wniosek rekrutacyjny i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 10.03.2022 r.

 

Wnioski rekrutacyjne oraz załączniki można pobrać w holu wejściowym Szkoły.

Wypełnione wnioski rekrutacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej/oddziału sportowego/świetlicy”* i wrzucić do urny wystawionej w holu wejściowym Szkoły.

*niepotrzebne skreślić

 

DRUKI: 

 

lista kandydatów niezakwalifikowanych I klasa

lista kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych I klasa

lista kandydatów zakwalifikowanych I klasa

 

lista kandydatów niezakwalifikowanych przedszkole

lista kandydatów zakwalifikowanych przedszkole

 

3.lista nigdzie niezakwalifikowanych przedszkole

3.listy nieprzyjętych przedszkole

3.listy przyjętych przedszkole