Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Integracja

 
 

     INTEGRACJA oznacza danie szansy uczenia się, wychowania i zabawy wszystkim dzieciom, zarówno pełnosprawnym jak i niepełnosprawnym.
Sama idea integracji w pedagogice wywodzi się z nurtu humanistycznego i przeświadczenia o prawie wszystkich dzieci do edukacji, gdzie respektowane są te same prawa i stwarzane identyczne warunki wszechstronnego rozwoju dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Prawo to gwarantuje Konstytucja RP i ratyfikowana przez nasze państwo Konwencja Praw Dziecka. Podstawowym sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasa integracyjna jest formą edukacji stworzoną w celu włączenia dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci pełnosprawnych, a tym samym rozwinięcia między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych.

Zalety klas integracyjnych:

  • Mniejsza liczba uczniów do 20 uczniów (w tym od 3 do 5 z orzeczeniami Poradni PP o potrzebie kształcenia specjalnego). W mniej licznych klasach łatwiej prowadzi się zajęcia i jest większa możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia.
  • Dwóch nauczycieli na zajęciach (wiodący pracujący z całą klasą i wspomagający, który pracuje
    z uczniami niepełnosprawnymi). Jest to duży atut, gdyż mamy pewność, że dzieci w każdej chwili otrzymają odpowiednie wsparcie i pomoc.
  • Kadra w klasach integracyjnych ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, dlatego potrafią poradzić sobie w każdej sytuacji problemowej.
  •  Pełnosprawni uczniowie w czasie wspólnej nauki i zabawy uczą się dostrzegania potrzeb innych, akceptacji i tolerancji wobec odmiennych zachowań. Uczą się opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. Pomagając swoim koleżankom i kolegom podnoszą swoją samoocenę.
  • Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość nauki w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu
    o programy dostosowane do ich możliwości i tempa pracy. Wspólnie z kolegami podejmują różnego rodzaju działania oraz uczą się akceptować swoją ,,inność” i radzić sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności. Mogą liczyć na pomoc rówieśników i nauczycieli, zwłaszcza na wsparcie nauczyciela wspomagającego obecnego na zajęciach lekcyjnych.

 

     Nasza placówka jest szkołą bez barier architektonicznych. Dzięki temu mogą tu dobrze funkcjonować uczniowie niepełnosprawni ruchowo poruszający się na wózkach  Budynek szkolny wyposażony jest w windę, podjazdy dla wózków, specjalne toalety oraz posiada szerokie korytarze. Klasy integracyjne realizują tę samą podstawę programową co klasy masowe. Zapewniamy 1 godz.
w tygodniu dodatkowych zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego. W klasach integracyjnych IV – VIII uczniowie uczą się bez zmianowości. Sale lekcyjne klas młodszych są usytuowane na parterze.

     Z myślą o tym, aby jak najpełniej rozwijać indywidualne możliwości dzieci i wspierać ich rozwój zapewniamy wsparcie specjalistów:

- psychologa,

- pedagoga,

- pedagoga specjalnego,

- logopedy,

- terapeutów SI

 

 

                                                                                                          Pedagog specjalny

                                                                                                          Iwona Górska